Home

Voldoende technische talenten in de regio Rivierenland, voor nu en in de toekomst. Dat is waar Platform Techniek Rivierenland voor staat.

Partners in dit platform zijn: ondernemers, onderwijs en overheid uit Rivierenland met partijen zoals brancheorganisaties, opleidingsfondsen, opleidingsbedrijven, landelijke en regionale ondernemersorganisaties, individuele (grote) bedrijven, scholen voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs, Vakcollege Tiel, Kenniscentra Bedrijfsleven Beroepsonderwijs (KBB)’s, Regio Rivierenland en organisaties als de Kamer van Koophandel (KvK) en Regionaal Centrum voor Technologie (RCT) Rivierenland en Kenniscentrum Bèta Techniek.

Platform Techniek Rivierenland heeft de volgende ambities:

  • Meer instroom in de technische beroepen van zowel jongeren als zijinstromers (zowel in de grijze als in de groene sector)  met speciale aandacht voor instroom van kwetsbare groepen
  • Algemene verhoging van scholingsgraad van werkenden in de technische en groene  beroepen
  • Actieve kennisdeling tussen bedrijven, onderwijs en overheid
  • Behouden van technici in de regio


Het Platform Techniek Rivierenland is de overlegstructuur van waaruit het actieprogramma Techniek Focus Rivierenland is vormgegeven.